Невербална комуникация

Това е част от предаваната между хората информация, която не се изразява с думи. Невербалните знаци не се съзнават в момента на предаването и приемането, но влияят силно върху общуването. Това са жестове, мимики, контакт с очите, панатомика (положение на тялото).

 

     Функции на невербалната комуникация

да се потвърди изказаната вербално информация;

да се противоречи на казаното чрез думи;

невербалните знаци като основен носител на посланието –  т. е. заместител на вероятно вербално послание (напр. строгият поглед);

да се акцентира на определени моменти от вербалното послания

чрез тях де довършва вербалното послание.

 

      Класификация на позите на тялото

Отворена поза – когато човек има доверие на партньора в общуването или изпитва удовлетворение от самия процес на общуването, стои с отпуснати на стола ръце и крака.

Затворена поза – ръцете и краката са скръстени. Чрез тази поза човекът създава несъзнателна бариера между себе си и събеседника.

Междинна – краката са кръстени, а ръцете са отпуснати. Човекът изпитва определено напрежение в общуването, но не изпитва неприятни чувства към събеседника.

 

      Анализ на позите

Скръстените ръце са знак за защита.

Ръце на хълбоците говорят за агресия.

Прегърбеното тяло, наведената глава и свити рамене подсказват притеснение или уплах..

Смяна на позите – 1. От затворена към отворена означава поза , че се  намалява напрежението; 2. От отворена към затворена поза – води се досадна или неприятна тема; човекът е упрекнат,  обиден, предизвикан е лош спомен.

 

      Видове жестове

като вербална комуникация за агресивност – юмрук; махането с външната страна на ръката; свиване на пръстите като за „дращене“;

изразяващи несигурност или лъжливост – когато човек разтрива кожата около устата и носа; почесване, където не ни сърби. Когато човек каже нещо, което не е трябвало да се каже – поставяне на ръка на устата;

като израз на задоволство – видове погалвания по тялото или на предмети;

като израз на недоверие или на нехаресване – подпиране на брадичката с палец, при което показалецът опира на носа; кръстосване на пръстите;

израз на неспокойствие – гризане на нокти; игра с долната устна или ушите; пипане на носа; оправяне на дрехи; докосване на брадичката; игра с предмети; жестикулиране с длани нагоре; заглаждане на коса, брада; барабанене с пръсти; повдигане на петите; клатене на кръстосания отгоре крак; клатене на горната част на тялото.

 

      Мимики

контактът с очи

Активизира се при обсъждане на проблеми с неличностен характер; при наблюдение; когато харесваме човека; когато се опитваме да доминираме.

Намалява се при интимни проблеми; голяма близост; когато се опитваме да скрием нещо; когато не харесваме събеседника; когато се притесняваме.

характерът на погледа

Плах, уверен, изразяващ радост, жестокост, топъл и мек, тъжен, отвеян, налудничав.

устните

Свити – злоба, агресия. Прехапана долна устна – страх, притеснение. Изкривени от едната страна – вътрешно неуравновесение. Видът усмивка.

 

Систематизация: Ния и Кремена Каменови